تمیزکردن دوده بندکشی آجرنما

تمیزکردن دوده بندکشی آجرنمای ساختمان

محلول برای تمیزکردن اثر بندکشی دوده ای رو آجرتما استفاده میشود

هر کیلو تقریبا ۵ مترمربع رو تمیز میکنه

تلفن مشاوره و خرید

۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

۰۲۱۵۵۱۶۲۵۲۷