جلوگیری از ترک و خرابی چوب

ضدآب کردن چوب، عایق کردن چوب