پاک کردن دوده آجرنما

مواد پاک کردن دوده بندکشی آجرنما

 

روش استفاده به این صورت می باشد که مواد را با قلم روی سطح کار زده می شود و بعد 2 یا 10 دقیقه سطح شسته می شود.

به این ترتیب روی آجر کاملا پاک و تمیز می شود

 

مشابه فیلم …