رزین نما

براق کننده و جلادهنده سنگ آنتیک و مصنوعی A28-2

این محصول جهت پوشش جهت سنگ های آنتیک و مصنوعی، سطوح بتنی، آجری مورد استفاده قرار میگیرد.
اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻼ دﻫﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ، در ﺑﺮاﺑﺮ زردﮔﺮاﺋﯽ ، جرم ﭘﺬﯾﺮی و رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﺑﺮی در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﺴﺖ ﺳﺎزه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﺳﻄﺢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﻗﯿﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ (ﺳﻨﮓ، آﺟﺮ، ﺳﻔﺎل)، ﻣﻮﺟﻬﺎ و رﮔﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ (ﺳﻨﮓ،آﺟﺮ، ﺳﻔﺎل) را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ (ﺳﻨﮓ، آﺟﺮ، ﺳﻔﺎل) ﻣﯽ ﮔﺮدد.
مزایای استفاده از این محصول:
– آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ آﺟﺮ

– آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ

– ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺑﺪون زردﮔﺮاﺋﯽ

– ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ورﻗﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

– ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻄﺢ در ﺑﺮاﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ

– ﺣﻔﻆ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ از اﺟﺮا

– ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻼدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ، ﭘﺲ ازاﺟﺮا

– ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎران ﻫﺎی اﺳﯿﺪی (ﻣﯿﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ)

– ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد – ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ – اجرا بوسیله ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ و قلم

موارد مصرف:
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﮐﻮراﺗﯿﻮ – ﺳﻄﺢ آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ – ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ – ﺳﻄﺢ ﮐﺎه ﮔﻞ -ﮐﻨﺘﮑﺲ – ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﯿﻨﺮال
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺼﺮف :
– ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ

– مواد را با قلم مو، پیسوله روی سطح کار بکشید

– محلول را به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد با تینر فوری (تولوئن – زایلن) رقیق نموده و سپس بوسیله قلم مو و با پیسوله بر روی سطح اعمال نمائید

جهت اﺟﺮا، ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻄﺢ زیرکار خشک، ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ،ﮐﺜﯿﻔﯽ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ تمیز ﺑﺎﺷﺪ.

مشاوره و سفارش: ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *