رزین نما

براق کننده و جلادهنده سنگ آنتیک و مصنوعی A28-1

این پوشش جلادهنده، علاوه بر ضدآب نمودن سطح سنگ، بدلیل نفوذپذیری بالا در سطح سنگ، باعث پرنمودن منافذ و حفره ها و سخت نمودن سطح سست سنگ نیز میگردد و استحکام سنگ را در برابر تغییرات عوامل جوی بالا برده و همچنین با توجه به ایجاد براقیت و درخشندگی سطح سنگریال موجها و رگه های سطح سنگ را نمایان میکند و باعث پدیدار شدن زیبایی های بیشتر سطح سنگ میگردد.
مزایای استفاده از این محصول:
– آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ آﺟﺮ

– آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ

– ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺑﺪون زردﮔﺮاﺋﯽ

– ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ورﻗﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن

– ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻄﺢ در ﺑﺮاﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ

– ﺣﻔﻆ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ از اﺟﺮا

– ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻼدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ، ﭘﺲ ازاﺟﺮا

– ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺑﻮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا

– ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎران ﻫﺎی اﺳﯿﺪی (ﻣﯿﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ)

– ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ

– ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ

– دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

– اجرای راحت و آسان (قلم مو – ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ )

موارد مصرف:
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﮐﻮراﺗﯿﻮ – ﺳﻄﺢ آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ – ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ – ﺳﻄﺢ ﮐﺎه ﮔﻞ -ﮐﻨﺘﮑﺲ -ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﯿﻨﺮال
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺼﺮف :
– ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ

– مواد را با قلم مو، پیسوله روی سطح کار بکشید

جهت اﺟﺮا، ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻄﺢ زیرکار خشک، ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ،ﮐﺜﯿﻔﯽ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ تمیز ﺑﺎﺷﺪ.

مشاوره و سفارش: ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *