فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین

مواد نانویی ضدبرچسب


تماس برای موجودی و قیمت

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.

توضیحات

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.