فروشگاه اینترنتی نانو شاین : سیب خاص
فروشگاه اینترنتی نانو شاین : سیب خاص

مواد نانویی ضدبرچسب

تماس بگیرید

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.

توضیحات

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید.

این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.