فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین
فروشگاه اینترنتی سیب خاص : نانو شاین

رزین و لاک پلی اورتان ۵ لیتری


قیمت: تومان۸۵۴,۰۰۰

لاک پلی اورتان براق دوجزئی

این لاک دو جزئی شفاف با ویزکوزیته پایین بوده و برای سطوح فلزی ،بتنی ،چوب و سنگ های غیر صیقلی مناسب می باشد. لاک های پلی اورتان براقیت بسیاربالایی داشته وبه مرورزمان براقیت خودراحفظ می کنند.به دلیل مقاومت دربرابرسایش ومقاومت شیمیایی وحلالی بسیارعالی معمولادرلایه نهایی موردمصرف قرارمی گیرد.این لاک مقاومت عالی دربرابرنورUVدارد.بنابراین عمدتاًدرمحیط بیرونی توصیه می شود.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

نام محصول:لاک پلی اورتان براق دوجزئی


معرفی وکاربرد:

این لاک دو جزئی شفاف با ویزکوزیته پایین بوده و برای سطوح فلزی ،بتنی ،چوب و سنگ های غیر صیقلی مناسب می باشد. لاک های پلی اورتان براقیت بسیاربالایی داشته وبه مرورزمان براقیت خودراحفظ می کنند.به دلیل مقاومت دربرابرسایش ومقاومت شیمیایی وحلالی بسیارعالی معمولادرلایه نهایی موردمصرف قرارمی گیرد.این لاک مقاومت عالی دربرابرنورUVدارد.بنابراین عمدتاًدرمحیط بیرونی توصیه می شود.

فام / براقیت: شفاف / براق

 

Specification at 25°C        Resultsنتایج                   مشخصات فنی در ۲۵درجه سانتیگراد
Weight solids A (%) ۳±۴۳ (درصد)Aجامد وزنی جزء
Weight solids A +B (%) ۴۱±۳ (درصد)A+Bجامد وزنی جزء
Volume solids A+B(%) ۳±۳۷٫۵ (درصد) جامدحجمی
Density A (gr/cm3) ۰٫۰۵±۰٫۹۷ (گرم بر سانتیمتر مکعب)Aدانسیته جزء
Density A+B (gr/cm3) ۰٫۰۵±۰٫۹۶ گرم برسانتیمترمکعب))A+Bدانسیته جزء
Mix Ratio (Wt) A/B: 100/25 نسبت اختلاط وزنی دوجزء
Touch Dry (hr) ۸ زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
Dry-through time (hr) ۲۴ زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
Pot life (hr) ۱٫۵ فرصت کاربری (ساعت)
Wet film thickess (µ) ۷۰ ضخامت فیلم تر(میکرون)
Day film thickess (µ) ۳۰ ضخامت فیلم خشک(میکرون)
Theoretical spreding rate (m2/lit) For 30 µ dry film thickness ۹ میزان پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک ۳۰میکرون (مترمربع برلیتر)
(m2/kg) ۱۰          ( مترمربع بر کیلوگرم)                
Min Interval time (hr) ۱۲ساعت حداقل زمان لازم برای بازپوشانی (ساعت)
Full cure (days) ۷روز زمان سخت شدن کامل (روز)
Uv resistance (1000hr)

Astm G54

Uv  A-340 nm

ok مقاومت در مقابل اشعه ماورابنفش (۱۰۰۰ساعت)
Flash point ۴۲(ASTM D93-C) نقطه اشتعال
Percent elongation  ۲۳ oc %۷۰(ASTM D412) کشسانی

 

نکته مهم: پیش از بازپوشانی لازم است سطح عاری از هرگونه آلودگی ،چربی،رطوبت باشد.درصورت منقضی شدن فرصت بازپوشانی ،برای افزایش چسبندگی بین لایه ای،لازم است سطح رازیروسپس باتینرشستشونمایید.

 

روشهای اجرا: قلم مو،غلتک،اسپری (اسپری هوا،ایرلس)

نحوه اجرا:

نسبت اختلاط : نسبت اختلاط جزءA به جزء B، ۱۰۰ به ۲۵وزنی می باشد که این میزان هادربسته بندی جداگانه ازسوی تولیدکننده ارائه می گردد.لذا به ازای هرظرف حاوی جزءA  می بایستی کل محتویات ظرف B به آن اضافه شود. و به مدت ۳ دقیقه به صورت یکنواخت با کمک یک همزن برقی با دورRPM 1000-600 آن را هم بزنید.(در صورت نبود همزن این کار را می توانید به صورت دستی انجام دهید. در این حالت به مدت ۴ دقیقه به هم زدن ادامه دهید).

جهت شستشو وسایل اجراازتینر فوری ۲۰۰۰۰ بلافاصله بعد از اتمام کارقبل از خشک شدن لاک استفاده نمایید.

 

ملاحظات،در هنگام اجرای لاک:  سطح باید تمیز وعاری از هرگونه گردوغباروچربی باشد.اعمال رنگ دردمای محیط بالای ۱۰درجه سانتیگراد،دمای سطح ۳درجه بالاترازنقطه شبنم ورطوبت کمتراز۸۰درصدتوصیه می شود.

 

آماده سازی سطح:

سطح دارای پوشش : روغن وچربی باید از سطح،کاملا برطرف گردد(مطابق استاندارد SSPC-SP1)،غبارونمکهای محلول بایدبه وسیله شستشو بافشاربالاباآب شیرین (Hige Pressure Fresh Water Washing)ازسطح برداشته شوند،درصورت لزوم، برای افزایش چسبندگی بین لایه ای لازم است سطح رازبروسپس با تینرشستشونمایید.

 

ملاحضات ایمنی: این لاک دارای ترکیبات آلی است وقابلیت اشتعال داردبایدتوجه شودکه از استنشاق بخارحاصل ازاسپری جداخودداری گرددازتماس فیلم رنگ درحالت ترباپوست وچشم جداخودداری شود،درحمل ونقل وانبارداری اصول ایمنی درمورد موادآتش زابایدحتمارعایت گردد؛ درهنگام اعمال درمحیط های بسته برای جلوگیری ازبروز انفجاروخطرات مشابه از تهویه مناسب استفاده گردد(این امربهتر خشک شدن پوشش رانیز تسهیل می نماید)؛درهنگام اعمال حتماازلباسهای کارمخصوص (به منظورپوشاندن تمام نقاط بدن)؛دستکش های ایمنی،ماسک های تنفسی مناسب وعینک ایمنی استفاده نمایید.

 

زمان انبارداری/فرصت نگهداری: لاک فوق رادرظرف دربسته اصلی دورازنورمستقیم خورشیدودرجای خنک وخشک نگهداری  فرمائید.مدت زمان مصرف حداکثر۱۲ماه پس ازتولیدمی باشد.

 

محدوده مسئولیت: اطلاعات این برگه براساس نتایج تست های دقیق آزمایشگاهی وبه منظور راهنمایی کاربر تنظیم شده است.کلیه توصیه هاوپیشنهادات مربوط به این اطلاعات ،توسط واحدفنی وتحقیقات شرکت لفو وبراساس استانداردهای روز،تجربیات پروژهای مختلف ویابهترین اطلاعات حاصل ازدانش فنی این شرکت می باشد.این محصولات واطلاعات برای کاربرانی که دانش وتوانایی فنی لازم رادارندطراحی شده اندومسئولیت استفاده از آنها براساس نظرکاربربه منظورخاص ،به عهده خودکاربرمی باشد.