مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی اتانول، آب اکسیژنه و دکونکس با اشعه ماوراء بنفش بر روی سطوح و تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی ناباروری یزد

مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: ضدعفونی کردن وسایل و سطوح آزمایشگاه به روش های فیزیکی و ...

ادامه مطلب